Oferta Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CEA w Lublinie

Celem SPPP CEA w Lublinie jest profesjonalna pomoc psychologiczna w zakresie udzielanego wsparcia wszystkim członkom społeczności szkół artystycznych regionu lubelskiego i podkarpackiego w zakresie rozwoju artystycznego i psychofizycznego, jak również w obszarze wychowania i profilaktyki.  W ofercie placówki znajdują się działania o charakterze konsultacyjnym, diagnostycznym, terapeutycznym, badawczym, psychoedukacyjnym oraz wspierającym i integrującym środowisko specjalistów szkolnych. Wszystkie działania SPPP CEA ukierunkowane są na wsparcie rozwoju artystycznego i psychofizycznego ucznia, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych  i sytuacyjnych, wzmacnianie odporności psychicznej i motywacji do nauki, propagowanie wiedzy psychologicznej oraz współpracę w tym zakresie z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami, wizytatorami oraz specjalistami szkolnymi.

Konsultacje indywidualne oraz wsparcie terapeutyczne prowadzone są bezpłatnie na terenie SPPP CEA w Lublinie lub on-line z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów (np. Skype: „SPPP CEA Lublin”).

Przykładowa tematyka konsultacji:

 • Techniki zarządzania sobą w czasie
 • Motywacja do ćwiczeń gry na instrumencie i nauki
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • Radzenie sobie z tremą oraz psychologiczne przygotowanie do występu
 • Konflikty rówieśnicze, rodzinne i inne
 • Relacje interpersonalne
 • Doradztwo zawodowe
 • Kryzysy rozwojowe i sytuacyjne
 • Zaburzenia nastroju (lęk, depresja)
 • Niska samoocena oraz brak wiary w siebie
 • Niepowodzenia szkolne
 • Profilaktyka zagrożenia uzależnieniem
 • Kwestie wychowawcze
 • inne ważne tematy

Diagnoza psychologiczna prowadzona jest z wykorzystaniem standaryzowanych testów psychologicznych. Pełna diagnoza obejmuje również wywiad oraz omówienie wyników.

Obszary diagnozowania:

 • Zdolności muzyczne
 • Twórcze myślenie
 • Inteligencja emocjonalna, inteligencja ogólna
 • Temperament i osobowość
 • Samoocena i obraz siebie
 • Strategie radzenia sobie ze stresem i tremą
 • Zagrożenie depresją
 • Cyberprzemoc i uzależnienie od internetu
 • Funkcjonowanie społeczne (zasoby i zagrożenia)
 • Motywacja i amotywacja

Szkolenia i warsztaty dostosowane są do potrzeb i oczekiwań społeczności szkół artystycznych. Prowadzone są stacjonarnie na terenie danej placówki lub on-line.

Proponowana tematyka szkoleń i warsztatów dla uczniów:

 • Jak zarządzać sobą w czasie?
 • Oswajam termę, czyli psychologiczne przygotowanie do występów.
 • Techniki skutecznego uczenia się i zapamiętywania.
 • Jak motywować się do nauki?
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Myśli w pułapce. Jak poradzić sobie z negatywnym myśleniem?
 • Trening kreatywności – jak myśleć i działać nieszablonowo?
 • Jak żyć z ludźmi – komunikacja i relacje interpersonalne.

Proponowana tematyka warsztatów dla nauczycieli:

 • Dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów ze SPE.
 • Uczeń z depresją w szkole – jak rozpoznawać i wspierać?
 • Jak motywować uczniów do nauki?
 • Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów przed występem.
 • Jak wspierać uczniów w radzeniu sobie z tremą?
 • Komunikacja i relacje interpersonalne.
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych w szkole.
 • Wzmacnianie kompetencji wychowawczych.
 • Wypalenie zawodowe – jak przeciwdziałać?
 • Jak wzmacniać poczucie własnej wartości uczniów.

Proponowana tematyka warsztatów dla rodziców:

 • Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?
 • Jak wspierać rozwój artystyczny dziecka?
 • Jak wspierać motywację do gry na instrumencie i nauki?
 • Organizacja czasu nauki.
 • Jak pracować z dzieckiem z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ADHD, dysleksja…) w domu.
 • Wzmacnianie kompetencji wychowawczych.

Działalność wychowawcza i profilaktyczna. Wsparcie szkół artystycznych w obszarze diagnozowania trudności wychowawczych oraz zagrożeń prawidłowego rozwoju ucznia.

Pomoc w konstruowaniu działań profilaktycznych.

Działalność badawcza. Realizowanie projektów regionalnych i ogólnopolskich zmierzających do identyfikacji obszarów problemowych oraz analizy problematyki psychologicznego funkcjonowania uczniów szkół artystycznych.

Integracja środowiska specjalistów szkolnych w zakresie wsparcia w udzielaniu adekwatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Współpraca z psychologami i pedagogami szkół artystycznych odbywa się poprzez konsultacje, wymianę materiałów i narzędzi, spotkania regionalne (stacjonarne             i on-line) oraz grupy wsparcia.

Barbara Wojtanowska-Janusz
Psycholog CEA